นายจงรักษ์  กิจสำราญกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่ง
กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1

ผู้เยี่ยมชม

TodayToday6
YesterdayYesterday573
This WeekThis Week3167
This MonthThis Month5190
All DaysAll Days827393

ราคาน้ำมัน

Home

หลักเกณฑ์ทั่วไป

1. ใบอนุญาตขับรถ ขาดอายุ ไม่เกิน 1 ปี สามารถดำเนินการได้เลย 

2. ใบอนุญาตขับรถ ขาดอายุ เกิน 1 ปี ต้องสอบข้อเขียน

3. ใบอนุญาตขับรถ ขาดอายุ เกิน 3 ปี ต้องทดสอบสมรรถภาพร่างกาย  ทดสอบข้อเขียน และสอบขับรถ 

คุณสมบัติ

1. จักรยานยนต์ อายุไม่ต่ำกว่า  15 ปี บริบูรณ์  (ขับรถไม่เกิน  110  ซีซี.)

2. รถยนต์   อายุไม่ต่ำกว่า  18 ปี บริบูรณ์

3. รถจักรยานยนต์สาธารณะ อายุไม่ต่ำกว่า  20 ปี บริบูรณ์

4. รถยนต์สาธารณะ อายุไม่ต่ำกว่า  22 ปี บริบูรณ์

หลักฐานประกอบคำขอ

1. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมบัตรประชาชนฉบับจริง

2. ใบรับรองแพทย์(รับรองว่าไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการขับรถ 5 โรค)  ออกก่อนวันยื่นคำขอ  ไม่เกิน 1 เดือน 

3. ใบอนุญาตขับรถชนิดอื่นๆ ที่ไม่ขาดอายุ (ถ้ามี)

4. กรณีเป็นชาวต่างชาติ ใช้หนังสือเดินทาง (Passport) แทนบัตรประชาชน  ใบอนุญาตทำงาน (Work permit) หรือหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ที่สถานทูตออกให้ หรือทางราชการออกให้แทนทะเบียนบ้าน

ขั้นตอนการดำเนินการ

1. ตรวจสอบหลักฐาน/ออกคำขอ 

2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 

3. อบรม 4 ชม.  (2 วัน)

4. สอบข้อเขียน หลักเกณฑ์ ผ่าน 75% จาก 30 ข้อ ต้องได้ 23 ข้อ จึงจะถือว่า  ผ่าน  กรณีไม่ผ่านการทดสอบให้ทดสอบแก้ตัวได้อีกหนึ่งครั้งในวันนั้น  หากยังไม่ผ่านอีก จะออกใบนัดมาทำการทดสอบแก้ตัวใหม่  ในวันทำการถัดไปนับแต่วันที่สอบไม่ผ่าน แต่ไม่เกิน  90  วัน  นับแต่วันยื่นคำขอ

5. สอบขับรถ  หลักเกณฑ์กำหนดสอบ  3  ท่า  กรณีผู้เข้ารับการทดสอบไม่ผ่านการทดสอบ  ในท่าใด  ให้มาทดสอบแก้ตัวเฉพาะท่าที่ไม่ผ่าน  เมื่อพ้นกำหนด 3 วันทำการ  นับแต่วันที่  ทดสอบไม่ผ่าน  แต่ไม่เกิน  90  วัน นับแต่วันที่ยื่นคำขอ

6.  ชำระค่าธรรมเนียมและรับใบอนุญาตขับรถ

น้ำหนักรถที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
อังคาร, 02 มิถุนายน 2015
กรมการขนส่งทางบก แจง.. การขอจดทะเบียนรถตู้เกิน 12... อ่านเพิ่มเติม...
สขพ.1 เปิดจองคิวอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถ
ศุกร์, 15 พฤศจิกายน 2013
 สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1... อ่านเพิ่มเติม...

บริการสืบค้น